Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie, podobnie jak inne placówki oświatowe tego rodzaju w Polsce, działa w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (DZ. U. Nr 233, poz. 1869 z późniejszymi zmianami).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Kościuszki 58

88-200 Radziejów

Tel. (54)285-38-65

www.pppradziejow.pl

Poradnia obejmuje swym zasięgiem teren Powiatu Radziejowskiego. W obrębie działania znajdują się 4 przedszkola, 16 szkół podstawowych, 8 gimnazjów, 3 zespoły szkół ponadgimnazjalnych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Rodzinny Dom Dziecka oraz Centrum Edukacyjne "Oświata", które są położone w następujących jednostkach administracyjnych:

 • Miasto Radziejów
 • Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
 • Gmina Bytoń
 • Gmina Dobre
 • Gmina Osięciny
 • Gmina Radziejów
 • Gmina Topólka

Z naszej Poradni jako placówki publicznej mogą korzystać dzieci, młodzież, rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele Powiatu Radziejowskiego. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. Każda osoba ma prawo do anonimowości oraz zachowania i poszanowania tajemnicy.

Poradnia wydaje opinie o:

 1. wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej
 2. odroczeniu rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 3. o zezwoleniu na spełnianie przez dziecko obowiązku przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego poza przedszkolem lub szkołą,
 4. objęciu ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 5. dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się,
 6. zwolnieniu ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, lub afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, niepełnosprawnością sprzężoną z nauki drugiego języka obcego,
 7. udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 8. przyjęciu ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 9. przyjęciu do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej: kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 10. oraz inne na pisemny wniosek rodziców albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia, w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Orzeczenia wydawane są do kształcenia specjalnego oraz nauczania indywidualnego.
Poradnia zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem

Zespół poradni składa się z następujących osób:

 • Czterech pedagogów
 • Czterech psychologów
 • Dwóch logopedów

Swoje zadania realizujemy poprzez:

 1. diagnozowanie,
 2. opiniowanie
 3. działalność terapeutyczną
 4. prowadzenie grup wsparcia
 5. prowadzenie mediacji
 6. interwencję kryzysową
 7. działalność profilaktyczną
 8. poradnictwo
 9. konsultacje
 10. działalność informacyjno-szkoleniową

Współpracujemy z:

 • Powiatowym Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie
 • Komisjami ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mieście i Gminie Radziejów
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej
 • Powiatowym Urzędem Pracy
 • Policją i Sądownictwem
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie.

U nas uzyskasz pomoc w zakresie:

 • Diagnozy
  • Orzekanie i kwalifikowanie do odpowiednich form kształcenia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • Badania logopedyczne zaburzeń mowy
  • Badania psychologiczne określające poziom wiadomości i umiejętności szkolnych
  • Badania zawodoznawcze uczniów
  • Opiniowanie w sprawie przyspieszenia bądź odroczenia obowiązku szkolnego, indywidualnego programu lub toku Nauki
 • Doradztwa
  • Porady w zakresie przyszłego kierunku kształcenia i zawodu w gabinecie orientacji zawodowej
  • Doradztwo rodzinne i indywidualne
  • Udział w radach pedagogicznych na terenie szkół i przedszkoli
  • Poradnictwo logopedyczne
 • Terapii
  • Terapia indywidualna, krótkoterminowa nastawiona na rozwiązanie zgłaszanego problemu
  • Terapia logopedyczna ukierunkowana na doskonalenie sprawności językowej
  • Terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży szkól ponadpodstawowych mających problemy w nauce z powodu DYSLEKSJI, DYSORTOGRAFII lub DYSGRAFII
  • Terapia rodzin, pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych
 • Profilaktyki
  • Zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży z zakresu komunikacji inter i intrapersonalnej
  • Logopedyczne badania przesiewowe w placówkach przedszkolnych i szkolnych
  • Zajęcia aktywizujące wybór zawodu dla młodzieży
Pliki do pobrania