Oferta Poradni 2016/2017

Warsztaty, treningi, mediacje, działalność informacyjno - szkoleniowa

Dzieci od 0 do 3 lat:

 1. Wczesna interwencja w szerokim zakresie, w tym terapia zaburzeń karmienia.
 2. Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy z zastosowaniem metody integracji sensorycznej, metody słuchowej i behawioralnej, logorytmiki.

Przedszkola:

 1. Diagnoza funkcjonowania uczniów pięcio – , sześcio – i siedmioletnich.
 2. Dziecko niepełnosprawne w oddziale przedszkolnym – planowanie działań pomocowych , w tym dla dzieci z wadami wzroku, słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera.
 3. Rola nauczyciela we wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalno-społecznego).
 4. Zajęcia indywidualne lub grupowe – dotyczące tematyki wspomagania i rozwoju mowy dzieci.
 5. Grupy wsparcia dla rodziców-porady i konsultacje
 6. Rodzinna Terapia Jąkania.
 7. Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 3 – 4 letnich „Mała główka, mądra sówka”.
 8. Zajęcia grupowe ruchowe z elementami Metody Ruchu Rozwijającego
 9. Zajęcia plastyczne – „Kreatywny przedszkolak”.
 10. Zajęcia feryjne dla dzieci 6 – letnich „Bajkowe królestwo” i dzieci z klasy II szkoły podstawowej „W krainie wyobraźni”.

Szkoły podstawowe

 1. Zajęcia integracyjno – adaptacyjne.
 2. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – planowanie działań pomocowych, edukacja włączająca.
 3. Indywidualna terapia behawioralna.
 4. Zajęcia indywidualne lub grupowe – w miarę potrzeb dotyczące tematyki wspomagania i rozwoju mowy dziecka.
 5. Rodzinna Terapia Jąkania
 6. Terapia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania
 7. Warsztaty psychoedukacyjne.
 8. Zajęcia grupowe dla dzieci z ADHD.
 9. Zajęcia integracyjne z elementami socjoterapii.
 10. Zajęcia socjoterapeutyczne.
 11. Przemoc i agresja rówieśnicza – warsztaty.
 12. Zajęcia profilaktyczne – uzależnienia.
 13. Motywacja do nauki szkolnej kluczem do sukcesu.
 14. Techniki efektywnego uczenia się.
 15. Radzenie sobie ze stresem.
 16. Treningi twórczego myślenia – uczeń zdolny.

Gimnazja

 1. Zajęcia dla dzieci zdolnych z elementami doradztwa zawodowego.
 2. Zajęcia wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia zawodowego oraz w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej, pomoc w planowaniu kariery zawodowej.
 3. Poznaj samego siebie, jak pozostać sobą nie raniąc innych. Asertywność – warsztaty psychoedukacyjne.
 4. Zajęcia integracyjno – adaptacyjne.
 5. Radzenie sobie ze stresem.
 6. Wspieranie rozwoju ucznia – techniki efektywnego uczenia się.
 7. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z trudnościami w zachowaniu.
 8. Zajęcia profilaktyczne-uzależnienia, cyberprzemoc.
 9. Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – planowanie działań pomocowych.
 10. Zajęcia indywidualne lub grupowe dotyczące tematyki wspomagania i rozwoju mowy (wg. potrzeb)

Szkoły ponadgimnazjalne

 1. Zajęcia integracyjno – adaptacyjne
 2. Poznaj samego siebie, jak pozostać sobą nie raniąc innych – asertywność.
 3. Sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
 4. Warsztaty psychoedukacyjne.
 5. Profilaktyka uzależnień.
 6. Radzenie sobie ze stresem.
 7. Indywidualizacja procesu nauczania – uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej.
 8. Techniki efektywnego uczenia się
 9. „Ja i moja przyszła praca własnych preferencji edukacyjno-zawodowych

Rodzice/Nauczyciele

 1. Szkoła dla Rodziców.
 2. Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli na podstawie filmów o tematyce psychologicznej.
 3. „Gry psychologiczne – czyli co może wydarzyć się w trakcie lekcji” – warsztaty psychologiczne.
 4. Trudności wychowawcze dzieci i młodzieży.
 5. Działalność informacyjno – szkoleniowa, prowadzenie rad pedagogicznych
 6. Interpretacja dokumentów wydawanych przez poradnię
 7. Wsparcie merytoryczne nauczycielom udzielającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Współpraca szkoły z rodzicami (dla rodziców i nauczycieli).
 9. Zaburzenia dyslektyczne – prowadzenie rad szkoleniowych, prelekcji dla rodziców, respektowanie indywidualizacji pracy na lekcji.
 10. Motywacja do pracy szkolnej.
 11. Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, edukacja włączająca.
 12. Dojrzałość szkolna dziecka sześcio – i siedmio – letniego.
 13. Aspiracje życiowe młodzieży – pomoc w ich realizacji.
 14. Spotkania wprowadzające w problematykę kształcenia zawodowego-czynniki warunkujące naukę zawodu.
 15. Udzielanie porad dotyczących kształcenia ponadgimnazjalnego oraz możliwość wyboru zawodu.
 16. Dziecko nadpobudliwe w sytuacji szkolnej.
 17. Warsztaty kreatywne dla rodziców „Jak ciekawie i twórczo spędzać czas z dzieckiem”.
 18. Warsztaty dla nauczycieli: „Emisja głosu”.
Pliki do pobrania