Pracownicy naszej poradni

Dyrektor Poradni mgr Mariola Pińska - psycholog, specjalność: psychologia wychowawcza i rozwojowa, tyflopedagog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Studia Podyplomowe - Wydział Rewalidacji i Resocjalizacji. Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie w zakresie Diagnoza i Orzecznictwo Upośledzenia umysłowego. Ukończyła Studium Wiedzy o Profilaktyce Narkomanii oraz I, II i III stopień terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz uzyskała Certyfikat Kinezjologii Edukacyjnej I i II stopnia - praca ukierunkowana na pomaganie i rozwój osobowości. Członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radziejowie oraz Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Radziejowie, a także przewodnicząca Zespołu Przeciwdziałania Patologiom Społecznym na terenie powiatu radziejowskiego.

Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla kadry kierowniczej Oświaty "Organizacja i Zarządzanie Oświatą".

Zajmuje się ponadto:

 • diagnozą i terapią psychologiczną dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi;
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi;
 • prowadzeniem warsztatów dla dzieci i młodzieży ukierunkowanych na rozwój kompetencji społecznych
 

mgr Małgorzata Kieler - psycholog, specjalność: psychologia kliniczna i osobowości.

Absolwentka Akademii Teologii Katolickiej (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) w Warszawie. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną [Oligofrenopedagogiki]. Członek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności.

Zajmuje się:

 • diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i emocjonalnymi
 • wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci w wieku od 3 roku życia z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi
 • praca ukierunkowana na pomaganie i rozwój osobowości wg programu Kinezjologii Edukacyjnej P. G. Dennisona i metody Weroniki Sherborne
 • prowadzi zajęcia integracyjno-adaptacyjne z młodzieżą szkół średnich i gimnazjalnych

Jest członkiem Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności

 

mgr Aleksandra Kotarska - psycholog, mgr Psychologii Doradztwa Zawodowego i Organizacji na Uniwersytecie Łódzkim, surdopedagog

Od 2007 roku jest pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie. Zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz prowadzi warsztaty z uczniami w formie cyklicznych Treningów Twórczego Myślenia. Ukończony kurs w Instytucie Treningu i Edukacji Psychologicznej w Krakowie.

 

mgr Adriana Meller - psycholog, absolwentka UAM w Poznaniu - kierunek: psychologia kliniczna.

Ukończyła 3-letnie Studium Psychoterapii Psychoanalitycznej w Sopocie oraz 2-letnie Studium Trenerskie. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży w nurcie psychoanalitycznym.

 

mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog, mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, tyflopedagog - WSP Bydgoszcz, ukończone Studia Podyplomowe w zakresie Wspomagania wychowawczego, Doradztwa Zawodowego i Terapii Pedagogicznej - WSZiF Bydgoszcz.

Kurs specjalistyczny: Dysleksja rozwojowa - Teoria - Diagnoza - Terapia, PTD Gdańsk

Zajmuje się diagnozą pedagogiczną w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych i zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży, terapią pedagogiczną dla dzieci i młodzieży z dysleksją, a także prowadzeniem spotkań szkoleniowych i zajęć psychoedukacyjnych.

 

mgr Robert Zaradzki - pedagog, doradca zawodowy, surdopedagog; Ukończone studia magisterskie na Akademii Bydgoskiej ze stopniem mgr pedagogiki ogólnej, specjalność: Resocjalizacja, ponadto studia podyplomowe w zakresie Wspomagania Wychowawczego, Doradztwa Zawodowego i Terapii Pedagogicznej - WSZiF Bydgoszcz.

Zajmuje się diagnozą, pracą z uczniami z trudnościami wychowawczymi oraz prowadzeniem indywidualnych i grupowych badań predyspozycji zawodowych dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (w tym uczniów z przeciwwskazaniami zdrowotnymi), prowadzeniem zajęć warsztatowych dla uczniów gimnazjów dotyczących planowania kariery zawodowej.

Jest członkiem Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. W 2010 ukończył Specjalistyczne Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i uzyskał Certyfikat Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (Certyfikat Niebieskiej Linii)

 

mgr Ilona Krasucka - pedagog, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek: pedagogika, specjalność:

 1. pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
 2. metody komputerowe w edukacji;

W 2005 r. ukończony kurs kwalifikacyjny: Oligofrenopedagogika.

2012 r. kurs kwalifikacyjny: „Terapia pedagogiczna”

2015 r. kurs kwalifikacyjny: „Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych”

Posiada certyfikat I- II stopnia w zakresie diagnozy i terapii stymulacyjnej według założeń Carla Delacato.

Ukończyła szkolenia specjalistyczne m.in.:

 • „Terapia ręki – wspomaganie pisania i umiejętności grafomotorycznych”
 • „Metody wspierające emocjonalny rozwój dziecka (bajka, wizualizacja, metafora).
 • „Profesjonalny warsztat specjalisty terapii pedagogicznej”.
 • „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki w klasach IV-VI”
 • „Terapia pedagogiczna w zakresie matematyki”.

Prowadzi indywidualną terapią pedagogiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym z zakłóceniami rozwojowymi.

Jest specjalistą w zakresie diagnozy dyskalkulii i autyzmu.

Zajmuje się diagnozą pedagogiczną i terapią dzieci z zaburzeniami zachowania i dysfunkcjami rozwojowymi i psychoedukacją.

 

mgr Kinga Ziółkowska - pedagog, specjalność rewalidacja osób upośledzonych umysłowo + oligofrenopedagogika, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończyła kursy doskonalące z zakresu:

 • "Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne";
 • "Treningu Zastępowania Agresji (TZA/ART)";
 • "Wczesnej Interwencji"

Zajmuje się:

 • profilaktyką agresji dzieci i młodzieży wg metody "Treningu Zastępowania Agresji (TZA/ART)";
 • pracą ukierunkowaną na rozwój osobowości dzieci wg "Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne";
 • diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi
 

mgr Ilona Wolańska - logopeda; absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na wydziale Pedagogika i Psychologia, specjalność: Logopedia.

Ukończone szkolenie z zakresu Kompleksowej Terapii Jąkania.

Zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapia logopedyczną. Prowadzi terapię indywidualną zaburzeń i wad mowy i wymowy oraz grupową terapię dzieci jąkających.

 

mgr Anna Szadkowska - neurologopeda Ukończone studia magisterskie na Akademii Bydgoskiej ze stopniem mgr pedagogiki w zakresie logopedii. Ukończone Studia Podyplomowe o specjalności Higiena i Emisja Głosu w Zakładzie Logopedii w Gdańsku.

Zajmuje się diagnozą, profilaktyką, terapia logopedyczną w tym korekcją wad wymowy i rozwijaniem kompetencji komunikacyjnych.

 

mgr Alina Krupińska - pedagog Wykształcenie wyższe magisterskie - pedagogika przedszkolna z nauczaniem początkowym - Bydgoszcz WSP.

SN - filologia polska - Toruń

Studia Podyplomowe - resocjalizacja i profilaktyka - UW

Po 35 latach pracy w szkole jako nauczyciel i długoletni dyrektor szkoły obecnie na emeryturze. Bardzo aktywny działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego, pełni funkcje prezesa Oddziału ZNP będąc zatrudniona na 1/2 etatu. Jest członkiem Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności. Społecznie pełni funkcję prezesa Zarządu Rejonowego PCK.

Maciej Małecki-lekarz pediatra

ADMINISTRACJA:

 • Urszula Poturalska
 • Katarzyna Jóźwiak
 • Teresa Zawidzka
Pliki do pobrania Nasz adres