HISTORIA PORADNI

1 września 1974 roku Ministerstwo Oświaty i Wychowania zleciło tworzenie we wszystkich powiatach w Polsce Poradni Wychowawczo – Zawodowych. Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bydgoszczy powołano z dniem 1 grudnia 1974 roku Powiatową Poradnię Wychowawczo – Zawodową. Urząd Powiatowy w Radziejowie powierzył funkcję dyrektora Panu Ryszardowi Bladowskiemu – pedagogowi. Jego bardzo dużą zasługą jest stworzenie placówki od podstaw zarówno w sensie merytorycznym, jak i kadrowym oraz materialnym. Pierwszą siedzibą były pomieszczenia w Szkole Podstawowej w Bieganowie. Ogromną pomocą w poznaniu charakteru działania, form pomocy stała się Okręgowa Poradnia Wychowawczo – Zawodowa w Toruniu. Ponadto korzystano z doświadczeń placówek we Włocławku, Bydgoszczy oraz Inowrocławiu.

Od 1 września 1975 roku Poradnia ma już statutową niezbędną liczbę pracowników pedagogicznych:

  • Ryszard Bladowski – dyrektor
  • Adam Matuszak – pedagog, późniejszy dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Radziejowie, niestety już nieżyjący
  • Alaksadra Marciniak – psycholog

Zmieniła się także siedziba placówki, przeniesiona została do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Radziejowie przy ul. Kościuszki 20 /22.

W latach 19775 – 1979 pracowała Pani Zofia Wenerska - psycholog z Włocławka, której praca stała się wzorem i wzorcem dla psychologów zatrudnionych w następnych latach. Nieoceniona była pomoc merytoryczna oraz nadzór pedagogiczny ze strony ówczesnego dyrektora Wojewódzkiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku Pana Kazimierza Opasiaka. Przez 3 lata związana z nami była Pani Anna Wojtecka – pedagog z Włocławka.

Od roku 1977 zaczęła się zwiększać kadra Poradni.

1 października 1977roku rozpoczął pracę Pan Janusz Kujawski – pedagog, który z własnej inicjatywny zapoczątkował pracę z uczniami zdolnymi, kształtując ich twórcze myślenie oraz twórcze postawy. Jego własny autorski program stał się unikatowy w skali kraju, był i jest wzorcem do pracy w tym zakresie. Śmierć naszego kolegi w dniu 14 lutego 2003r. była dla wszystkich szokiem i tragedią, przerwała świetnie rokującą i rozwijającą się karierę naukową. W ostatnich latach swego życia nasz kolega był stałym współpracownikiem APS w Warszawie, UMK w Toruniu oraz CMPPP w Warszawie. Stał się dzięki swej pracy idolem młodzieży i zostawił po sobie ogromną pustkę.

1 września 1978 rozpoczął pracę wieloletni dyrektor Poradni Wiesław Szumiński – psycholog.

W dniu 1 września 1979 roku pracę rozpoczęła Pani Krystyna Pruss – pedagog, która po uzyskaniu kwalifikacji z logopedii stała się pierwszym logopedą w rejonie działania Poradni. Jej wielka zasługą jest stworzenie od podstaw gabinetu terapii logopedycznej. Zgromadzone pomoce i formy pracy stały się punktem wyjścia dla następnych logopedów.

W roku 1985 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Na emeryturę odszedł Pan Ryszard Bladowski (pracując później nieprzerwanie w wymiarze 10/20etatu do roku 2001) natomiast funkcję tę ówczesny Inspektor Oświaty i Wychowania Pan Dionizy Wojciechowski powierzył Wiesławowi Szumińskiemu – psychologowi.

W dniu 1 września 1985 roku nastąpił przełomowy moment w pracy, przyszła do Poradni 2 psychologów pracujących do dziś – Pani Małgorzata Kieler oraz Pani Mariola Pińska. Obie urządziły od podstaw gabinet psychologiczny oraz wniosły swoje bardzo cenne przygotowanie i wiedzę do bieżącej działalności placówki.

Wcześniej w Poradni pracowała 2 psychologów: Pani Maria Owcarz od 01.09.1980 do 31.03.1981 oraz Pani Henryka Budna – Radomska od 01.09.1982 do 25.06. 1983, nie związały jednak na dłużej swych losów z naszą placówką.

Od 1 września 1987 roku pracę rozpoczęła Pani Irena Szynkowska – pedagog wnosząc swe bardzo cenne, długoletnie doświadczenie. Po uzyskaniu kwalifikacji do pracy logopedycznej nasza koleżanka od podstaw stworzyła własny gabinet logopedyczny oraz zainicjowała nowe własne formy pracy w tym zakresie, wykazała bardzo dużo inicjatywy oraz gorących pomysłów.

1 września 1991 roku to czas rozpoczęcia pracy przez Panią Jadwigę Lewandowską. Bardzo cennym wkładem do pracy były i są jej własne doświadczenia zawodowe z pracy w innych placówkach: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radziejowie.

Poradnia cały czas, staraniem władz oświatowych, wzbogacała się o pomoce naukowe, wyposażenie gabinetów, księgozbiór. Wszyscy pracownicy dzięki własnemu zaangażowaniu, pracy samokształceniowej oraz udziałowi w różnych formach doskonalenia wzbogacali swą wiedzę oraz wprowadzali nowe formy pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami.

W styczniu 1997 roku decyzją Kuratorium Oświaty we Włocławku Poradnia została przeniesiona z ul. Kościuszki 20/22 na ul. Szkolną 10 do internatu LO w Radziejowie otrzymując do dyspozycji IV piętro. Doprowadziło to w najbliższej perspektywie do optymalizacji pracy placówki – każdy pracownik dysponował własnym gabinetem oraz istnieje duża sala do zajęć zespołowych.

Od 1 września 1999 roku pracuje Pani Alina Krupińska – pedagog oddelegowany do działalności w ZNP, służąc nam związkowym wsparciem.

Od 1 marca 2000 roku do czerwca 2004 roku pracował Pan †Damazy Miłkowski – pedagog, co wiązało się równocześnie z otwarciem Punktu Konsultacyjnego w Topólce.

Pani Maria Pawlak – logopeda pracowała od 1 września 2000r. do 31 sierpnia 2003r. przenosząc się do Przedszkola w Radziejowie.

Z dniem 1 września 2001 roku pracę rozpoczął Pan Robert Zaradzki – pedagog, pierwsza osoba w historii placówki, która ma ukończoną pedagogikę o specjalności resocjalizacja i m.in. w tej dziedzinie się realizuje ku pożytkowi całej Poradni.

Kolejnym istotnym momentem w pracy Poradni było otwarcie w dniu 01.03.2002r. Punktu Konsultacyjnego w Osięcinach przy tamtejszej Szkole Podstawowej.

W roku 2003 rozpoczęły pracę dwie nasze najmłodsze koleżanki – Pani Agnieszka Frąszczak – pedagog - do 2007 roku oraz Pani Ania Szadkowska (obecnie Szadkowska - Waszak), które wniosły swa dużą wiedzę do pracy placówki. Należy tu podkreślić, iż od 2011 roku Pani Anna Szadkowska - Waszak uzyskała kwalifikacje w zakresie neurologopedii.

Z kolei od 01.09.2004 roku pracuje Pani Ilona Krasucka - pedagog, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.

Bardzo ważne wydarzenie nastąpiło w 2006 roku, mianowicie z dniem 01.12.2006 roku funkcję dyrektora Poradni przestał pełnić Pan Wiesław Szumiński, odchodząc na emeryturę, a obowiązki dyrektora do 31.05. 2007 roku pełniła Pani Mariola Pińska.

Od 01.06.2007r. Pani Mariola Pińska - psycholog, specjalność: psychologia rozwojowa i wychowawcza została Dyrektorem Poradni i pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.

01.09.2007 roku pracę rozpoczęła Pani Kinga Włodarzewska (obecnie Ziółkowska), która swoją pracę kieruje ku osobom z upośledzeniem umysłowym, z niepełnosprawnością ruchową.

Również w 2007 roku zatrudniona została Pani Aleksandra Kotarska - psycholog o specjalności: Doradztwo Zawodowe i Organizacja. Jej domeną jest prowadzenie grupowych zajęć z preorientacji zawodowej oraz treningi twórczego myślenia dla młodzieży.

Po odejściu na emeryturę Pani Ireny Szynkowskiej (w 2007 roku) nowym logopedą została Pani Ilona Wolańska, która między innymi prowadzi terapię osób jąkających się.

Natomiast od 01.09.2009 roku pracuje Adriana Meller - psycholog, pierwszy w historii istnienia placówki certyfikowany psychoterapeuta w zakresie psychoterapii osób dorosłych i młodzieży w nurcie psychoanalitycznym.

W historię Poradni swój wkład mają również pracownicy administracji i obsługi, to przecież te osoby dbały o dokumentację i odpowiedni jej obieg oraz o porządek i czystość.

I tak: jako referenci administracyjni pracowały Panie: Elżbieta Iglewska, Jadwiga Wojciechowska, Elżbieta Lewandowska, Małgorzata Krzewińska, Jolanta Matuszak oraz Ewa Konwent.

Aktualnie, od 1 kwietnia 1997 roku, pracuje kierując sekretariatem Pani Urszula Poturalska.

Czystość w Poradni to domena sprzątaczek Pań Lewandowskich (do 2005 roku) na początku działalności Pani Reginy Lewandowskiej. Ponad 20 lat niezmiennie pracowała Pani Barbara Lewandowska. Obecnie na tym stanowisku (od 11.01.2005 roku) pracuje Pani Teresa Zawidzka

Aktualnie nasza placówka zatrudnia 10 pracowników pedagogicznych oraz 3 pracowników administracji i obsługi. W wymiarze 5/10 etatu zatrudniony jest lekarz pediatra Pan Maciej Małecki. Należy dodać, iż w sekretariacie dużą pomoc sprawowała zatrudniona z Funduszu interwencyjnego Pani Ewelina Ładzińska.

Obecnie pracownikami administracji są Panie Urszula Poturalska oraz Katarzyna Lewandowska - zatrudniona od 06.10.2008 roku.

Poradnia dysponuje, poza sekretariatem i gabinetem dyrektora, 2 pracowniami logopedycznymi, 4 pedagogicznymi, 2 psychologicznymi, pracownią orientacji zawodowej oraz salą do terapii zajęciowej. Istnieją też toalety oddzielnie dla pracowników i dla klientów. Rodzice mają poczekalnię usytuowaną na wprost wejścia do Poradni.

Pracownie wyposażone są w niezbędne pomoce. Dysponujemy ponadto komputerami, kserokopiarką, faksem, projektorem, ekranem, licznymi narzędziami do badań i terapii.

Prowadzimy Punkty Konsultacyjne w Osięcinach i Topólce oraz Gabinet Logopedyczny w Gminie Bytoń - w Szkole Podstawowej w Morzycach(terapię prowadzi tam neurologopeda).

Stan: 01.01.2012r.

Pliki do pobrania