Archiwum zdarzeń

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie.

Orientacja szkolna i zawodowa
W klasach III gimnazjalnych

Zakończyły się zajęcia grupowe w ramach orientacji szkolnej i zawodowej w klasach III gimnazjalnych z terenu powiatu. Objęte nimi zostały następujące szkoły:

 • Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie
 • Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
 • Gimnazjum w Osięcinach
 • Gimnazjum w Skibinie
 • Gimnazjum w Witowie
 • Gimnazjum w Dobrem
 • Gimnazjum w Topólce
Zajęcia prowadził doradca zawodowy-Robert Zaradzki.

Celem zajęć było przygotowanie uczniów do wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz zapoznanie ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym i ścieżkami kształcenia.

Spotkanie z rodzicami
uczniów klas III w Gimnazjum w Witowie

5 maja 2015 roku odbyło się spotkanie doradcy zawodowego - Roberta Zaradzkiego z rodzicami uczniów klas III gimnazjalnych.

Celem spotkania było przybliżenie rodzicom aspektu pomocy uczniom w wyborze przyszłego zawodu lub profilu nauki

Zajęcia
w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie

W dniu 28.04.2015r. pracownicy PPP w Radziejowie mgr Aleksandra Kotarska - psycholog oraz mgr Robert Zaradzki - pedagog rozpoczęli cykl zajęć integracyjno-terapeutycznych w klasach: Vc oraz Ib (Gimnazjum).

Cele do zrealizowania to:

 • efektywne komunikowanie się
 • dostrzeganie i rozpoznawanie emocji własnych i innych ludzi
 • dostrzeganie i spełnienie potrzeb własnych i drugiego człowieka
 • zachowanie tolerancji i akceptacja wobec odmienności drugiego człowieka
 • budowanie poczucia własnej wartości
 • akceptowanie swych rzeczywistych ograniczeń
 • wzmacnianie zaufania do siebie i innych
 • stawanie się bardziej otwartym i szczerym
 • współdziałanie i współpraca
 • znajdowanie oparcia w otoczeniu, przyjaźni

Spotkanie
z rodzicami uczniów klas II w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim

22.04.2015r. mgr Robert Zaradzki spotkał się z rodzicami uczniów klas II Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim. Tematem spotkania był "Wpływ rodziców na funkcjonowanie dziecka w szkole i w domu".

Zajęcia
w Szkole Podstawowej w Topólce

W dniach 30.03.2015r., 08.04.2015r. oraz 14.04.2015r. zostały przeprowadzone na terenie Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika zajęcia dla klas IV, V, i VI nt. "Adekwatna reakcja w sytuacji stresu oraz metody pracy"(w klasach VI), "Skuteczna motywacja" (w klasach V), "Usprawnianie komunikacji w zespole klasowym" (w klasach IV).

Zajęcia dla uczniów prowadziła mgr Aleksandra Kotarska - psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie.

Uwaga
Zmiana dokumentów!!!

Dostępny jest nowy druk - opinia wychowawcy - w zakładce DRUKI, nr 10.

Spotkanie
dyrektorów, pedagogów, doradców zawodowych,nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

W dniu 18 marca 2015 roku odbyło się spotkanie dyrektorów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Tematem przewodnim była rekrutacja uczniów szkół gimnazjalnych naszego powiatu do szkół ponadgimnazjalnych.

W spotkaniu uczestniczyli również Wicestarosta Radziejowski Pan Sławomir Staniszewski oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Pan Jacek Kalociński, którzy powitali zebranych.

Spotkaniu przewodniczyła Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Radziejowie mgr Mariola Pińska.

Następnie pedagog Poradni mgr Robert Zaradzki zaprezentował ofertę placówki dotyczącą wspomagania uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru dalszego kierunku kształcenia.

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych zaprezentowali pozostałym uczestnikom oferty edukacyjne oraz ustalony został termin "Drzwi Otwartych" w szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu radziejowskiego.

Kolejnym punktem spotkania była dyskusja, następnie Wicestarosta Radziejowski Pan Sławomir Staniszewski podsumował spotkanie, podziękował zebranym za obecność, zaś zamknięcia spotkania dokonała Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Radziejowie mgr Mariola Pińska.

Spotkanie z rodzicami
w Szkole Podstawowej w Bieganowie

Na spotkaniu z rodzicami w Szkole Podstawowej w Bieganowie w dniu 09.02.2015r. pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie mgr Jadwiga Lewandowska omówiła: Rolę rodziców w procesie wychowania i nauczania.

Podkreśliła znaczenie wychowawczej roli rodzica – jako procesu ciągłego i dynamicznego, dokonującego się przez całe życie i na wielu płaszczyznach (w wymiarze psychicznym, fizycznym i społecznym).

Przybliżyła problem współczesnych zakłóceń wieku rozwojowego, z których wynikają główne zadania i rola rodziców, ich postawy oraz utrwalanie pewnych zachowań. Przedstawiła strategie pracy z dzieckiem w szkole i w domu.

Pedagog, w swoim wystąpieniu podkreśliła, iż pomoc specjalistów, systematyczna praca rodzica z dzieckiem, może dać pozytywne rezultaty i umożliwić efektywne funkcjonowanie dziecka w relacjach społecznych oraz wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. Wskazała również możliwość wyjścia z trudnych sytuacji wychowawczych oraz konstruktywne formy komunikacji.

Na zakończenie podkreśliła, że postęp cywilizacyjny:

 • z jednej strony może być sprzymierzeńcem, ułatwiającym i wzbogacającym wypełniane przez rodzinę zadania,
 • z drugiej zaś strony stanowi realne zagrożenie dla wzrastającego w niej dziecka.

Dary współczesnej cywilizacji niosą za sobą wiele niebezpieczeństw, na które szczególnie narażone są dzieci i młodzież -głównie w okresie adolescencji, (którzy mają nieodpartą potrzebę osiągnięcia wolności i autonomii, niekiedy błędnie realizowanej przez odrzucenie, brak kontroli czy negowanie autorytetów).

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pani Dyrektor Szkoły oraz Rada Pedagogiczna zgłosiła zapotrzebowanie na tego typu spotkania ze specjalistami z Poradni tj. akcentowanie ważnych zagadnień oraz pedagogizację – wspomaganie rodziców w procesie edukacji i wychowania.

Spotkanie z nauczycielami i rodzicami
w Szkole Podstawowej w Paniewie

W dniu 19.01.2015r. psycholog mgr Mariola Pińska i pedagog mgr Jadwiga Lewandowska spotkały się z nauczycielami i rodzicami w Szkole Podstawowej w Paniewie, w związku z obniżeniem wieku szkolnego.

Specjalistki z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie przedstawiły: Problem gotowości szkolnej dziecka 6-letnego.

Zwróciły uwagę na różnorodność dzieci w klasie pierwszej – jako ważnego czynnika ich rozwoju i przygotowania do życia we współczesnym społeczeństwie.

Podały metody i formy pracy ze zróżnicowaną pod względem zasobów dzieci klasą. Podkreśliły pomoc rodzicom i nauczycielom we wspomaganiu przedszkolaka w procesie edukacji i wychowania oraz kształtowania jego osobowości.

Na zakończenie wystąpienia wskazano kluczowe obszary interwencji wczesnodziecięcej, zwracając szczególną uwagę na emocjonalno-motywacyjny aspekt zachowania dziecka wstępującego do szkoły.

Po spotkaniu ogólnym odbyły się konsultacje indywidualne dla zainteresowanych.

Uwaga!

W zakładce druki dostępny jest arkusz:

Opinia o dziecku uczęszczającym do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

SZKOLENIOWA RADA PEDAGOGICZNA

Dnia 28.01.2015 r. w Szkole Podstawowej w Dębołęce psycholog mgr Małgorzata Kieler i pedagog mgr Kinga Ziółkowska przeprowadziły dla Grona Pedagogicznego Szkoleniową Radę Pedagogiczną nt. „Jak wspierać rozwój dziecka młodszego?”.

Celem spotkania było przybliżenie nauczycielom sylwetki dziecka w młodszym wieku szkolnym i sposobów wspierania jego rozwoju.

Po omówieniu wiodącego zagadnienia nastąpiła bardzo żywa i konstruktywna dyskusja.

 • mgr Małgorzata Kieler
 • mgr Kinga Ziółkowska
Zajęcia dla dzieci
w Szkole Podstawowej w Krzywosądzy

27 stycznia 2015 r. odbyły się dwa warsztaty w Szkole Podstawowej w Krzywosądzy.

Prowadząca Ilona Krasucka z uczniami klasy trzeciej, rozmawiała na temat właściwego i niepożądanego zachowania w szkole.

W klasie piątej pokazała, w jaki sposób można efektywnie się uczyć i wykorzystywać mnemotechniki w codziennej nauce.

Kreatywne Popołudnia z Rodzicami
ZAJĘCIA NR 4 i 5

Na terenie naszej Placówki 13 i 20 stycznia 2015r. i odbyły się kolejne zajęcia dla 6 dzieci i ich rodziców pt. „Kreatywne Popołudnia z Rodzicami”.

W trakcie spotkań uczestnicy przygotowali z masy solnej piękne upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka. Prezenty zapakowali we własnoręcznie wykonane torebki.

mgr Kinga Ziółkowska
Zajęcia dla dzieci
z nadpobudliwością psychoruchową na terenie Poradni

Na terenie Poradni prowadzone są (raz w tygodniu) zajęcia terapeutyczne dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową.

Psycholog: mgr Mariola Pińska oraz Pedagog: mgr Jadwiga Lewandowska koncentrują się na prowadzeniu terapii poznawczo-bahawioralnej z dziećmi oraz na konsultacjach terapeutyczno-wychowawczych z rodzicami (Grupa Wsparcia dla rodziców – wspomaganie systemu wychowawczego).

Zwracają uwagę na wprowadzenie planu dnia oraz systemu wzmocnień dostosowanych indywidualnie do potrzeb rozwojowych i emocjonalnych dziecka.

W trakcie prowadzonych zajęć dzieci uczą się zasad kontroli emocji, adekwatnego wyrażania uczuć i emocji, pożądanych zachowań społecznych oraz współpracy i koncentracji w grupie rówieśniczej.

Prowadzona jest również konsultacja i współpraca z lekarzem - neurologiem dziecięcym.

W zajęciach biorą udział uczniowie klasy IV i V ze Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kuj.

Profilaktyka przemocy rówieśniczej
w Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim

W ramach działań profilaktycznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie w dniach 09-11 grudnia 2014 roku odbyły się spotkania warsztatowe w klasach gimnazjalnych w Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim.

Tematem była "Przemoc rówieśnicza - charakterystyka zjawiska, konsekwencje i sposoby zapobiegania".

Celem zajęć było przedstawienie informacji na temat zjawiska przemocy rówieśniczej w świecie realnym i cyberprzestrzeni, jak reagować na przemoc rówieśniczą, poznanie możliwości pomocy, konsekwencji oraz prawnych skutków przemocy rówieśniczej.

Zajęcia - po 2 godziny w każdej z klas - przeprowadził pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie mgr Robert Zaradzki.

Kreatywne Popołudnia z Rodzicami
ZAJĘCIA NR 3

Na terenie naszej Placówki 9.12.2014 r. odbyły się kolejne zajęcia dla 6 dzieci i ich rodziców pt. „Kreatywne Popołudnia z Rodzicami”.

W trakcie spotkania uczestnicy pięknie ozdobili choinki z szyszek, a dzieci dodatkowo wykonały Mikołaje z papieru. Wszystkim dopisywały humory!!!

mgr Kinga Ziółkowska
Zajęcia dla dzieci
z nadpobudliwością psychoruchową na terenie Poradni

Zajęcia odbywają się cyklicznie w każdy poniedziałek o godzinie 13:45 dla uczniów klasy IV i V Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim i Płowcach.

Osoby prowadzące:

 • mgr Mariola Pińska – psycholog, dyrektor PPP,
 • mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog
Treningi Umiejętności Społecznych
Cykl zajęć w klasach IV w S.P. Dobre, Płowce oraz w klasie III w Topólce

Prowadzący:

 • mgr Aleksandra Kotarska - psycholog
 • mgr Robert Zaradzki - pedagog

Cele zajęć:

 • kształtowanie umiejętności prospołecznych i wzorów zachowań,
 • doskonalenie umiejętności współpracy z rówieśnikami i dorosłymi,
 • nabycie umiejętności przewidywania konsekwencji niepożądanych zachowań,
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów.
WARSZTATY W PORADNI
Narodziny kozła ofiarnego w klasie. Analiza nieświadomej komunikacji między uczniami na podstawie filmu IImar Raag - Nasza klasa.

20.11.2014r. W czwartek w godz 14:30-17:30 w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Radziejowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli pt. Narodziny kozła ofiarnego w klasie. Analiza nieświadomej komunikacji między uczniami na podstawie filmu IImar Raag - Nasza klasa.

Prowadząca: Adriana Meller - Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Psychoanalityczny, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie.

Celem warsztatu była próba pokazania na podstawie losów głównego bohatera filmu – nieświadomych mechanizmów psychicznych, które powodują pojawienie się w klasie sytuacji nadużycia, bądź przemocy, a także próba pokazania na czym polega nieświadoma współpraca między prześladowcą i ofiarą.

Tematyka warsztatu spotkała się z dużym zainteresowaniem.

Spotkanie z rodzicami w S.P.Dębołęka
Czynniki wywołujące agresję u dzieci

26.11.2014r. pedagog mgr Robert Zaradzki spotkał się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Dębołęce i przedstawił zagadnienie "Uwarunkowania zachowań agresywnych u dzieci"

W zagadnieniu tym zawarte zostały następujące aspekty:

 • Źródła zachowań agresywnych dzieci;
 • Postawy rodzicielskie a zachowania dzieci;
 • Możliwości pomocy dziecku i rodzicom dziecka;

Po zakończeniu spotkania pedagog spotkał się indywidualnie z chętnymi rodzicami w ramach konsultacji.

Kreatywne Popołudnia z Rodzicami
ZAJĘCIA NR 2

Dnia 25.11.2014 roku na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie odbyły się drugie zajęcia z cyklu: „Kreatywne Popołudnia z Rodzicami”. W zajęciach uczestniczyło 6 dzieci i ich rodzice.

W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję stoczyć wojnę na kulki a także wykonać szyszkowe zwierzęta.

mgr Kinga Ziółkowska
Zajęcia w S.P. w Byczynie
z uczniami klasy V-ej

Psycholog mgr Mariola Pińska oraz pedagog mgr Jadwiga Lewandowska rozpoczęły cykl spotkań z uczniami klasy V-ej w Szkole Podstawowej w Byczynie.

Pierwsze zajęcia odbyły się 21 listopada 2014r.

Spotkania z uczniami mają na celu:

 • motywowanie dzieci do pracy,
 • rozwijanie umiejętności i potrzeby sukcesu,
 • rozwijanie kompetencji zwiększających poziom satysfakcji i radości płynących z nauki (poprzez zabawy i ćwiczenia aktywizujące).

Specjaliści prowadzący zajęcia wskazują na odkrywanie praktycznego zastosowania zdobywanej wiedzy szkolnej oraz promowanie większego zainteresowania i świadomości roli, jaką odgrywa nauka.

Cykl prowadzonych warsztatów wspiera rozwój umiejętności poznawczych wśród uczniów. Dzieci uczą się słuchać, prawidłowo komunikować, identyfikować trudność a także weryfikować rezultaty.

Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem i zainteresowaniem.

Konsultacje
w Gminnym Przedszkolu w Skibinie

17.11.2014r. zainaugurowano comiesięczne konsultacje w Gminnym Przedszkolu w Skibinie dla rodziców i wychowawców celem wsparcia ich w procesie wychowania i edukacji dzieci w okresie przedszkolnym.

Osoby prowadzące:

 • mgr Mariola Pińska – psycholog, dyrektor PPP
 • mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog
Zajęcia socjoterapeutyczne
w Poradni

Od 20 października br. rozpoczęły się zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone cyklicznie w każdy poniedziałek o godzinie 15.00 przez pedagoga Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie mgr Roberta Zaradzkiego z następującymi grupami:

 • uczniowie SOSW w Radziejowie
 • uczniowie klas IV

Planowane są również zajęcia z uczniami klas gimnazjalnych.

Spotkanie z rodzicami
dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju

W dniu 06.11.2014r. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie, mgr Mariola Pińska – psycholog, poprowadziła spotkanie w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim z rodzicami dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju (dysfunkcje rozwojowe – autyzm wczesnodziecięcy, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi).

Celem spotkania było ukierunkowanie oddziaływań rodzicielskich, wczesne stymulowanie w sferze emocjonalno-społecznej.

Zainteresowani rodzice skorzystali z indywidualnych konsultacji.

Kreatywne Popołudnia z Rodzicami
ZAJĘCIA NR 1

Dnia 28.10.2014 roku na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu: „Kreatywne Popołudnia z Rodzicami”.

W zajęciach uczestniczyło 5 dzieci i ich rodzice. Spotkanie miało charakter integracyjny. Uczestnicy wspólnie wykonali „wieniec z dłoni” oraz piękne jeże, które zdobią gablotę w naszej Placówce.

mgr Kinga Ziółkowska
Profilaktyka
w Publicznym Gimnazjum w Topólce i w ZSM Radziejów

W ramach działań profilaktycznych w dniach 26 września oraz 31 października 2014 roku odbyły się spotkania warsztatowe w klasach gimnazjalnych w Gimnazjum w Topólce.

Tematem była c"Przemoc rówieśnicza - charakterystyka zjawiska, konsekwencje i sposoby zapobiegania".

Zajęcia - po 2 godziny w każdej z klas - przeprowadził pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie mgr Robert Zaradzki.

Podobne zajęcia zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Mechanicznych w Radziejowie w klasach IWk oraz w IIIH w dniach 07.10.2014r. i 29.10.2014r.

Kreatywne Popołudnia z Rodzicami
II EDYCJA !!!

SERDECZNIE ZAPRASZAMYdzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym oraz ich rodziców na zajęcia ogólnorozwojowe pt. „Kreatywne Popołudnia z Rodzicami”, które odbywać się będą raz w miesiącu (wtorek) w godzinach 14.30 – 16.30 na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie.

Zajęcia prowadzić będzie pedagog – mgr Kinga Ziółkowska.

Zapisy pod numerem telefonu: 54 285 38 65 lub osobiście w siedzibie placówki (ul. Szkolna 10, 88 – 200 Radziejów).

Zapraszamy!!!

Spotkanie z uczniami
klasy II Gimnazjum w Osięcinach

W dniu 24 września br. psycholog Małgorzata Kieler i pedagog Jadwiga Lewandowska przeprowadziły spotkanie z uczniami klasy II-ej Gimnazjum w Osięcinach na temat osobliwości i zagrożeń wieku dorastania.

Zwrócono uwagę na etapy rozwoju człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dojrzewania.

Omówiono: początek poszukiwań, kim jestem, kim chciałbym być, radzenie sobie z samym sobą oraz w chwilach trudnych, powierzanie tajemnic, znaczenie przyjaźni i miłości.

Zwrócono uwagę młodzieży na przejście w dorosłość.

W dyskusji podkreślono zagadnienia – „Nic nie pozostaje takie samo, Radość wolności a także problem Wczesnego rodzicielstwa”.

Na koniec specjaliści poradni podali uczniom propozycje lektur i wybraną bibliografię, m.in. „Wszystko O.K Psychologia dla nastolatków” – D. Carlson, H. Carlson.

Młodzież została również poinformowana o możliwościach i formach pomocy, terapii czy dialogu ( w razie potrzeb).

Spotkanie z rodzicami
uczniów klas III w Gimnazjum w Skibinie

2 kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie doradcy zawodowego - Roberta Zaradzkiego z rodzicami uczniów klas III gimnazjalnych.

Celem spotkania było przybliżenie rodzicom aspektu pomocy uczniom w wyborze przyszłego zawodu lub profilu nauki

Orientacja szkolna i zawodowa
W Gimnazjum w Osięcinach

W piątek, 28.01.2014r. doradca zawodowy-Robert Zaradzki spotkał się z uczniami klas III Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach.

Celem zajęć było przygotowanie uczniów do wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz zapoznanie ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym i ścieżkami kształcenia.

Kreatywne Popołudnia z Rodzicami
Nr 4

Dnia 19.03.2014 r. już po raz czwarty na terenie naszej Placówki odbyły się zajęcia grupowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców pt. "Kreatywne popołudnia z Rodzicami".

Tym razem po licznych chorobach przybyły wszystkie dzieci i ich mamusie.

Podczas zajęć wykorzystano elementy metody Ruchu Rozwijającego i zabawy z chustą animacyjną. Uczestnicy wykonali piękne zwierzątka z papierowych talerzyków, które przyozdobiły naszą salę terapeutyczną.

Na zakończenie stoczono "wojnę na papierowe kulki" i wykorzystano grę edukacyjną "Sowa czy Zebra".

Wszystkie zabawy sprawiły wszystkim uczestnikom dużo radości i wywołały uśmiech na twarzach dzieci i dorosłych.

Zajęcia warsztatowe
w gimnazjum MZS w Radziejowie

W dniu 24.03.2014 r. psycholog mgr Małgorzata Kieler i pedagog mgr Kinga Ziółkowska na prośbę Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego i wychowawcy klasy przeprowadziły w I kl. Gimnazjum MZS w Radziejowie zajęcia warsztatowe pt. Trening motywacji.

Celem zajęć było przede wszystkim uświadomienie dzieciom ich mocnych i słabych stron, „własnego ja”, związku między swoim działaniem a osiąganiem celów. Przyczyniły się również do rozpoznania czynników motywujących dzieci do podejmowania wysiłku intelektualnego związanego z nauką, egzaminami.

Grupa Wsparcia
dla rodziców uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie

Psycholog M. Kieler realizuje w Poradni indywidualne zajęcia terapeutyczne z 10-cioma uczniami Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie.

Dla rodziców tych dzieci prowadzona jest Grupa Wsparcia.

Rodzice uzyskują informacje o sposobach komunikowania się, poszerzają swoja wiedzę na temat potrzeb, które stanowią dla ich dzieci podstawy zdrowia psychicznego, rozwoju osobowości zrównoważonej i społecznie dobrze przystosowanej.

Dyżury i konsultacje
Stałe wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

 1. Comiesięczne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne w Gminnym Przedszkolu w Skibinie dla rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz nauczycieli – wychowawców.
 2. Konsultacje prowadzone przez psychologa PPP w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie skierowane do rodziców i nauczycieli w/w placówki oświatowej. Zaplanowano cykliczne dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca.

Ponadto funkcjonują punkty konsultacyjne Poradni:

 1. W Szkole Podstawowej w Osięcinach (w każdy wtorek od godz. 9:30 do 13:30 – przyjmują psycholog i pedagog),
 2. W budynku Przedszkola w Topólce (w każdy poniedziałek od godz. 9:00 do 13:00 – przyjmują psycholog i pedagog, w każdą środę i czwartek od godz. 9:00 do 13:00 przyjmuje logopeda),
 3. W Szkole Podstawowej w Morzycach – Gabinet Logopedyczny (w każdy poniedziałek i wtorek od godz. 8:30 do 12:30 przyjmuje logopeda).

Spotkanie Pedagogów Szkolnych

Dnia 3.03.2014 roku o godzinie 13.00 w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie odbyło się spotkanie pedagogów ze szkół powiatu radziejowskiego.

Hasło przewodnie tegorocznego spotkania:

Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole

Dyrektor Poradni Mariola Pińska serdecznie powitała przybyłych pedagogów i pracowników oraz przedstawiła program spotkania.

Następnie rozpoczęły się prezentacje gości oraz pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie.

Pedagog Kinga Ziółkowska przybliżyła uczestnikom spotkania Funkcjonowanie dziecka z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej, w tym zaprezentowała studium indywidualnego przypadku dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz metody i sposoby pracy w szkole.

Kolejne zagadnienie Zasady pracy z rodzicami dziecka niepełnosprawnego przedstawiła Celina Głowacka-pedagog szkolny Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie.

W wystąpieniu poruszyła tematykę postaw rodziców dziecka niepełnosprawnego i sposoby pracy pedagogów z jego najbliższymi.

Z kolei Przewodniczący Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności Pani Zofia Płaczkowska przybliżyła aspekty prawne funkcjonowania Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz uwarunkowania prawne i specyfikę działania w/w zespołów.

Po tym wystąpieniu nastąpiła krótka przerwa kawowa, by z większym skupieniem słuchać następnych prelegentów.

Po przerwie głos zabrała psycholog Mariola Pińska - Dyrektor Poradni,która omówiła zagadnienie Zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży; podłoże, propozycje rozwiązań. W swoim wystąpieniu odniosła się również do zagadnienia nauczania indywidualnego.

Panie Aneta Sadowska i Grażyna Wojtasik z PCPR w Radziejowie zaprezentowały Możliwości pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzin.

Po wszystkich wystąpieniach nastąpiła owocna dyskusja i wymiana doświadczeń.

Spotkanie zakończyła Pani Dyrektor Mariola Pińska dziękując wszystkim za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierzynie

Dnia 12.03.2014 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Pocierzynie pedagog mgr Kinga Ziółkowska przeprowadziła dla Grona Pedagogicznego Szkoleniową Radę Pedagogiczną na temat:

Metody pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Jak uczyć, by nauczyć dziecko niepełnosprawne?

Celem spotkania było przybliżenie nauczycielom sylwetki dziecka z niepełnosprawnością, jego funkcjonowania w środowisku szkolnym i metod pracy.

Po omówieniu powyższych zagadnień nastąpiła bardzo ożywiona i konstruktywna dyskusja.

Zaproszenie

Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zapraszają na spotkanie w dniu 19.03.2014r. o godz. 10:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul. Kościuszki 17 (I piętro).

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie spotkania.
 2. Zadania Poradni w zakresie ukierunkowywania uczniów odnośnie wyboru szkoły i zawodu.
 3. Oferty dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących warunków rekrutacji oraz kierunków kształcenia w roku szkolnym 2014/2015.
 4. Dyskusja.
 5. Zakończenie spotkania.
Konsultacje
w Publicznym Przedszkolu w Skibinie

W dniu 24.02.2014 zainicjowano systematyczne, comiesięczne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne w Publicznym Przedszkolu w Skibinie dla rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz nauczycieli – wychowawców.

Zaplanowano również obserwacje dzieci w grupach przedszkolnych.

Osoby prowadzące:

 • mgr Mariola Pińska – psycholog PPP Radziejów
 • mgr Jadwiga Lewandowska – pedagog PPP Radziejów.
Konsultacje
w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie

06.03.2014 r. odbyły się konsultacje prowadzone przez mgr Mariolę Pińską – psychologa – dyrektora PPP w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie skierowane do rodziców i nauczycieli w/w placówki oświatowej.

Zaplanowano cykliczne dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca.

Serdecznie zapraszamy!
Konsultacje

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie informuje, iż w celu wsparcia rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich organizuje następujące przedsięwzięcia:

 • konsultacje w siedzibie placówki w każdy wtorek w godzinach 14:00-16:30.
 • w zależności od zgłoszonych potrzeb dyżury i spotkania na terenie placówek przedszkolnych oraz w szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi.
Zaproszenie

Od miesiąca marca konsultanci d/s dysleksji (pedagodzy, psycholodzy,neurologopeda) zapraszają Rodziców dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Udzielamy porad i wskazówek do pracy z dzieckiem (głównie w młodszym wieku szkolnym).

Konsultacje odbywają się w siedzibie naszej placówki, w każdy czwartek miesiąca w godz. 14.00-15.00.

Zapraszamy zainteresowanych Rodziców!

Tel. (54)2853865

Cykl zajęć warsztatowych
w Szkole Podstawowej w Byczynie

W Szkole Podstawowej w Byczynie rozpoczęto cykl zajęć warsztatowych z młodzieżą (uczniami klasy V - ej).

W dniu 20.02.2014 r. odbyło się pierwsze spotkanie. Kolejne przewidziane są w miesiącu marcu i kwietniu.

Celem warsztatów jest integralny rozwój społeczności klasowej, stymulacja potrzeby działania, współpracy i ekspresji.

Tematyka prowadzonych zajęć:

 1. Jaki jestem. Wyrażanie własnego zdania (nie raniąc innych).
 2. Sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami, preferencje osobiste w sytuacjach konfliktowych.
 3. Zasady „zdrowej” współpracy, integracja grupy.

Osoby prowadzące:

  Dyrektor PP-P mgr Mariola Pińska - psycholog

  mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog- terapeuta

Spotkanie pedagogów szkolnych
03.03.2014r. - godz. 13.00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie organizuje spotkanie dla pedagogów szkolnych z terenu powiatu radziejowskiego, które odbędzie się 03.03.2014 roku o godzinie 13.00 w siedzibie placówki.

Tematem przewodnim będzie:

Dziecko niepełnosprawne w szkole i w rodzinie.

W programie zaplanowano wystąpienia pracowników Poradni, Pani kierownik PCPR w Radziejowie, Pani kierownik Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności i Pedagoga szkolnego ZSiP w Radziejowie.

Orientacja szkolna i zawodowa
Miejski Zespół Szkół - Gimnazjum w Radziejowie

W czwartek, 20.02.2014r. doradca zawodowy-Robert Zaradzki spotkał się z uczniami klas III Gimnazjum w Radziejowie.

Celem zajęć było przygotowanie uczniów do wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz zapoznanie ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym i ścieżkami kształcenia.

Szkolenie
"Przymus powtarzania......"

13 lutego 2014 roku w naszej placówce odbyły się warsztaty pt.

Przymus powtarzania jako nieświadomy sposób radzenia sobie z bólem. Analiza wpływu dzieciństwa na dorosłe życie głównego bohatera filmu Magdaleny Piekorz pt: "Pręgi".

Celem warsztatu była próba pokazania, jak klimat emocjonalny w którym dorastamy, uczucia które przeżywamy mają wpływ na nasze późniejsze życie i na późniejsze nasze relacje z ludźmi.

Słuchacze ocenili szkolenie jako bardzo potrzebne, jako ciekawe doświadczenie, które uświadomiło, jakie problemy może mieć dziecko, jak ważne jest dzieciństwo na dalsze losy człowieka. Jeden z uczestników stwierdził, że ważne są głębsze relacje w rodzinie, a dramat może rozgrywać się na wielu poziomach i ważna jest współpraca wielu osób, żeby pomóc takiemu dziecku czy rodzinie.

Każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztacie.

Prowadzący:

Pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie:

  mgr Adriana Meller – Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Psychoanalityczny, Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Kreatywne Popołudnia z Rodzicami
Nr 3

Dnia 12.02.2014 roku na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie odbyły się trzecie zajęcia z cyklu "Kreatywne popołudnia z Rodzicami".

Z powodu choroby w zajęciach uczestniczyło tylko 2 dzieci i ich tatusiowie.

Tak mała frekwencja nie przeszkodziła jednak w twórczej i radosnej zabawie. Uczestnicy dzięki rzutom do celu i "wojnie na papierowe kulki" doskonalili swoją sprawność ruchową, celność, budowali pozytywne relacje dziecko-tata, a przede wszystkim dobrze się bawili.

Dzieci wraz z tatusiami wykonały drobne upominki walentynkowe (koszyczki z mydełek) dla swych "Drugich połówek". Dużą przyjemność zarówno dzieciom, jak i ich tatusiom sprawiło malowanie twarzy.

mgr Kinga Ziółkowska-pedagog

Zajęcia feryjne dla dzieci

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie odbył się już po raz trzeci cykl zajęć feryjnych dla dzieci.

Hasło przewodnie tegorocznych ferii brzmiało:

W świecie cyfr, uczuć i wyobraźni.

Uczestnicy spotykali się w dwóch grupach wiekowych.

Na zajęcia feryjne w dniach 03-06.02.2014r. uczęszczało 6 dzieci z klas IV, natomiast w dniach 10-11.02.2014r. 7 uczniów z klas I szkół podstawowych z powiatu radziejowskiego.

Podczas zajęć przewidzianych dla starszych dzieci rozwijano umiejętności matematyczne i zdolności poznawcze, poprzez różnego rodzaju gry, zadania stricte matematyczne, sudoku, jengę, itp. Uczestnicy mieli również okazję do poznania swoich możliwości i predyspozycji zawodowych, a w konsekwencji wykonania pracy plastycznej pt. "Mój zawód w 2030r.". Dzieci podczas zajęć plastycznych wykazały się dużą kreatywnością i wyobraźnią, dzięki czemu powstały piękne kartki oraz jajka wielkanocne techniką quillingu.

Młodsze dzieci przeniosły się w świat fantazji i baśni. Odbyły wspaniałą podróż do krainy czarów, dzięki czemu czas wolny od nauki był czasem twórczym, radosnym i pełnym fantastycznych pomysłów. Uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali opowiadania o zaczarowanej wróżce i poczynili wszelkie kroki ku temu, by ją odczarować czyli, np. wykonali bramę do królestwa baśni. W trakcie zajęć dzieci miały możliwość zmienienia się w bajkowe postacie, dzięki farbom do malowania twarzy. Wykazały się tu dużą pomysłowością i fantazją. Nauczyły się też nowych wierszyków, rymowanek i zaklęć. Nie zabrakło zabaw ruchowych i rytmicznych, które sprawiły dzieciom wiele radości.

Zajęcia feryjne zakończyły się wręczeniem dyplomów. Najlepszym ich podsumowaniem były wypowiedzi dzieci:

 • Było bombowo
 • Zabawy ruchowe dodały nam energii
 • Poznałam nowe zabawy
 • Podobały mi się zajęcia, bo mogłyśmy poznać naukę za pomocą zabawy
 • Nauczyłyśmy się grac fair. Było twórczo i wreszcie było coś nowego. Dobrze się bawiłyśmy
 • Szkoda, że już koniec
 • Było super!

Głównymi pomysłodawczyniami i prowadzącymi zajęcia dla dzieci z klas IV były:

 • mgr Ilona Krasucka-pedagog
 • mgr Ilona Wolańska-logopeda
 • mgr Aleksandra Kotarska-psycholog

Zajęcia dla dzieci z klas I przygotowała i przeprowadziła:

 • mgr Kinga Ziółkowska-pedagog

Szczególne podziękowania kierujemy do dzieci uczestniczących w zajęciach feryjnych za wspaniałą wspólną zabawę.

Spotkanie z rodzicami
w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi

W dniu 29.01.2014 r. odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi.

Tematem przewodnim było "Bezpieczeństwo dzieci w świecie realnym i wirtualnym".

Prowadząca mgr Kinga Ziółkowska omówiła zagadnienia związane z zagrożeniami, jakie mogą spotkać dzieci podczas korzystania z Internetu tj. pornografią dziecięcą, pedofilią, sektami, uzależnieniem od gier komputerowych. Podkreśliła także fakt, iż dzieci także mogą być sprawcami przestępstwa w sieci np. poprzez pobieranie i upowszechnianie plików audio i wideo.

W trakcie spotkania podsumowano i omówiono z rodzicami zajęcia z dziećmi pt. „Tolerancja w szkole – chore dzieci są wśród nas”.

Konsultacje z psychologiem
w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie

30 stycznia 2014 roku zainicjowano comiesięczne konsultacje z psychologiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie dla rodziców oraz nauczycieli.

Dyrektor PPP - psycholog Mariola Pińska
Spotkanie z uczniami klas V-VI
w Szkole Podstawowej w Bieganowie

W dniu 29.01.2014r. w Szkole Podstawowej w Bieganowie odbyły się zajęcia z uczniami klas V i VI na temat: "Motywacja do działania (uczenia się), preferowane style uczenia się".

Cele zajęć, które zostały zrealizowane były następujące: poznanie pojęcia motywacji, poznanie czynników wpływające na wzrost motywacji, uświadomienie wpływu pozytywnego myślenia na osiągnięcie celu, nabywanie umiejętności konkretnego określania celów, uczenie planowania, dostrzeganie swoich zasobów, uświadamianie własnego poziomu motywacji w kontekście nauki szkolnej

Prowadzący: mgr Robert Zaradzki - pedagog

Orientacja szkolna i zawodowa
Gimnazjum w Dobrem

W czwartek, 16.01.2014r. doradca zawodowy-Robert Zaradzki spotkał się z uczniami klas III Gimnazjum w Dobrem.

Celem zajęć było przygotowanie uczniów do wyborów edukacyjnych i zawodowych oraz zapoznanie ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym i ścieżkami kształcenia.

Spotkanie
w Miejskim Zespole Szkół w Radziejowie

W dniu 16.01.2014r. o godz. 13:00 odbyło się spotkanie mgr Marioli Pińskiej psychologa, dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie z Dyrekcją Miejskiego Zespołu Szkół i pedagogiem szkolnym celem oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 i zapewnienia dalszych działań.

Kreatywne Popołudnia z Rodzicami
Nr 2

W dniu 8.01.2014 roku odbyły się drugie zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców.

Uczestnicy wzięli udział w zabawie „magiczne pudełko” i kalambury.

Podczas zajęć „Kreatywne Popołudnia z Rodzicami” dzieci wraz z rodzicami wykonywały także upominki dla swoich dziadków.

mgr Kinga Ziółkowska-pedagog
18.12.2013r.

Odbyło się spotkanie z rodzicami Miejskiego Zespołu Szkół Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Radziejowie.

Osoba prowadząca: mgr Mariola Pińska-dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Omówiono Problemy ogólnorozwojowe wieku dorastania i zaproponowano indywidualne konsultacje z rodzicami.

Spotkanie z uczniami klas IV-VI
w Szkole Podstawowej w Paniewie

W dniu 16.12.2013 roku w Szkole Podstawowej w Paniewie pedagog Robert Zaradzki spotkał się z uczniami klas IV-VI i przeprowadził zajęcia warsztatowe nt. "Złość, emocje-jak nad nimi panować?".

Celem było uświadomienie dzieciom wartości wynikających z poznania i zrozumienia własnych stanów emocjonalnych oraz uczuć innych osób.

Warsztaty
w Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi

Dnia 13.12.2013r. w klasie V i VI Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi pedagog mgr Kinga Ziółkowska przeprowadziła zajęcia warsztatowe pt. Tolerancja w szkole – dzieci chore są wśród nas.

Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom różnic między ludźmi, zwrócenie uwagi na potrzeby innych osób i poszanowanie ich praw.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w warsztatach, podawali przykłady zaczerpnięte z ich życia.

Kreatywne Popołudnia z Rodzicami
Nr 1

Dnia 11.12.2013 roku na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie odbyły się pierwsze zajęcia z cyklu „Kreatywne popołudnia z Rodzicami”.

W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodzice. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość poznania siebie i swoich zainteresowań, doskonalenia sprawności ruchowej, koncentracji uwagi. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały ozdoby choinkowe oraz dekorowały choinki z szyszek.

mgr Kinga Ziółkowska-pedagog
Zajęcia warsztatowe
w Szkole Podstawowej w Dębołęce

11.12.2013 roku w Szkole Podstawowej w Dębołęce odbyły się zajęcia warsztatowe (2 godziny lekcyjne) z młodzieżą klasy VI na temat: "Motywacja do nauki". Prowadzący mgr Robert Zaradzki - pedagog PPP Radziejów.

Cele realizowane na zajęciach były następujące:

 • wyjaśnienie znaczenia słowa motywacja;
 • definicja słowa "motywacja";
 • rodzaje motywacji
Warsztaty
w ZSRCKU w Przymystce

W dniach 14.11.2013r. i 19.12.2013r. mgr Małgorzata Kieler – psycholog i mgr Kinga Ziółkowska – pedagog przeprowadziły zajęcia warsztatowe w klasie III LO ZSRCKU w Przemystce.

Temat warsztatów był następujący: Jak sprawić, by przed maturą chciało się chcieć?

Grupa Wsparcia
Zajęcia z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową

W bieżącym roku szkolnym na terenie placówki prowadzona jest praca terapeutyczna z dzieckiem z ADHD, w oparciu o program pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową opracowany przez osoby prowadzące terapię tj.:

psychologa- dyrektor Poradni mgr Mariolę Pińską

pedagoga terapeutę mgr Jadwigę Lewandowską

Powstała Grupa Wsparcia dla rodziców dzieci uczestniczących w terapii na terenie Poradni oraz stała współpraca z lekarzem specjalistą – neurologiem dziecięcym.

Rodzicom przedstawiono i scharakteryzowano zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, przyczyny ADHD, metody pracy – ćwiczenia instruktażowe, sposoby zapobiegania trudnościom emocjonalnym i społecznym, a także omówiono formy pracy terapeutycznej.

Terapia ta wyraża się w ogólnych zasadach postępowania wobec dziecka, jak i w konkretnych ćwiczeniach i sytuacjach relaksacyjnych.

Prowadzone zajęcia specjalistyczne na terenie naszej placówki pozwalają tonować napięcia emocjonalne, które zawsze towarzyszą nadpobudliwości, a dorosłym – zintegrować się z dzieckiem, wczuć w jego problem, pomóc mu przystosować się do siebie i innych.

Orientacja szkolna i zawodowa
w szkołach gimnazjalnych

Informujemy, że rozpoczęły się grupowe warsztaty z orientacji szkolnej i zawodowej z uczniami klas III gimnazjalnych z terenu powiatu radziejowskiego - najbliższe zajęcia odbędą się 18.12.2013roku w Publicznym Gimnazjum w Skibinie.

mgr Robert Zaradzki - doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Zajęcia socjoterapeutyczne!!!
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie

Od 10 grudnia 2013 roku na terenie Poradni rozpoczęły się zajęcia socjoterapeutyczne skierowane do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych przejawiających trudności z radzeniem sobie w różnych sytuacjach w domu i szkole, w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, z przestrzeganiem zasad panujących w szkole, ze względu na nieśmiałość, z wchodzeniem w nowe sytuacje.

Prowadzący: pedagog-mgr Robert Zaradzki.

Cel warsztatów:

 • Poprawa relacji z rówieśnikami i dorosłymi
 • Lepsze poznanie siebie, swoich uczuć i potrzeb
 • Poznanie sposobów wyrażania emocji
 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem
 • Zwiększenie swojej asertywności

Zajęcia będą odbywały się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Szkolna 10, we wtorki w godzinach popołudniowych.

W dalszym ciągu przyjmowane są zapisy - szczególnie uczniów gimnazjum.

Serdecznie zapraszamy.

Warsztaty
W Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi

W dniu 29.11.2013r. odbyły się warsztaty dla dzieci z klasy III i IV Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi pt. Tolerancja w szkole - dzieci chore są wśród nas.

Zajęcia przeprowadziła mgr Kinga Ziółkowska - pedagog.

Celem zajęć było uświadomienie uczniom znaczenia tolerancji i jej braku. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, chętnie podawały przykłady zaczerpnięte z życia codziennego, doskonaliły umiejętność słuchania oraz współpracy w grupie.

Spotkanie
W Szkole Podstawowej w Byczynie

27.11.2013r. odbyło się spotkanie z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją Szkoły Podstawowej w Byczynie.

Temat przewodni:

Proces wychowawczy w kontekście kształtowania zachowań prospołecznych dzieci

Osoby prowadzące:

mgr Mariola Pińska-dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

mgr Jadwiga Lewandowska-pedagog

Poruszane zagadnienia spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców.
Rada Szkoleniowa
W Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi

Dnia 27.11.2013r. pedagog mgr Kinga Ziółkowska przeprowadziła Radę Szkoleniową dla Grona Pedagogicznego w S.P. Kościelnej Wsi.

Temat spotkania Zrozumieć dziecko z zespołem Aspergera spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczestników.

Rada Szkoleniowa
W Szkole Podstawowej w Byczu

Dnia 25.11.2013r. odbyła się Rada Szkoleniowa dla Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Byczu.

Temat szkolenia: Analiza i interpretacja dokumentów wydawanych przez Poradnię – opinii i orzeczeń.

Spotkanie poprowadziły:

Dyrektor Poradni mgr Mariola Pińska – psycholog

mgr Jadwiga Lewandowska – pedagog

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i rozwojowych ucznia w oparciu o wyniki diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Schemat porządkowania informacji o uczniu, symptomy trudności w zakresie różnych przedmiotów nauczania, skutki edukacyjne, podstawowe formy dostosowania i kryteriów oceniania.
 3. Formy udzielonej pomocy dziecku i rodzinie.
Warsztaty
W Szkole Podstawowej w Kościelnej Wsi

Dnia 22.11.2013r. w klasie I i II Szkoły Podstawowej w Kościelnej Wsi pedagog mgr Kinga Ziółkowska przeprowadziła zajęcia warsztatowe pt. Tolerancja w szkole - dzieci chore są wśród nas.

Zajęcia miały na celu uzmysłowienie dzieciom różnic między ludźmi, uwrażliwienie ich na potrzeby innych osób a przede wszystkim kształtowanie postawy tolerancji, akceptacji i poszanowania praw innych.

Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach.

Pedagogizacja rodziców
W Gimnazjum w Topólce

Spotkanie, które odbyło się 21.11.2013 roku w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Topólce dotyczyło analizy wyników ankiety odnośnie korzystania przez młodzież z internetu przeprowadzonej wśród uczniów tej szkoły (mgr Robert Zaradzki - pedagog PPP w Radziejowie) oraz przybliżenia relacji interpersonalnych uczeń-uczeń, uczeń-rodzic, uczeń-nauczyciel, rodzic-nauczyciel. (mgr Aleksandra Kotarska - psycholog)

Spotkanie z rodzicami
Szkoła Podstawowa w Byczu

W dniu 14.11.2013r. odbyło się spotkanie z rodzicami Szkoły Podstawowej w Byczu.

Osoby prowadzące:

mgr Mariola Pińska- Dyrektor Poradni - psycholog

mgr Jadwiga Lewandowska – pedagog

Temat przewodni spotkania:

Proces wychowania w oparciu o ocenianie kształtujące jako model indywidualnego podejścia do potrzeb edukacyjnych ucznia;

 • Planowanie działań pomocowych – wspólny front oddziaływań rodzica i szkoły;

 • Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej, edukacja włączająca;
 • Model pracy z dzieckiem dyslektycznym.

Zgłoszono potrzebę indywidualnych konsultacji dla rodziców z psychologiem i pedagogiem na terenie szkoły.

Profilaktyka w S.P. Byczyna

07.11.2013 roku w Szkole Podstawowej w Byczynie pedagog Robert Zaradzki przeprowadził zajęcia profilaktyczne w klasach IV-VI na podstawie filmu Tajemnica zaginionej skarbonki.

Tematyka i treść filmu spotkały się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem ze strony uczniów.

Celem zajęć było zapoznanie uczniów ze szkodliwym i niszczącym wpływem środków uzależniających, podważenie mitów dotyczących narkotyków, przedstawienie niebezpieczeństwa płynącego z narkotyków, pokazanie znaczenia umiejętności odmawiania w sytuacji częstowania środkami uzależniającymi.

Uwaga!!!

W zakładce Oferta znajdują się aktualne propozycje warsztatów, treningów, mediacji oraz działalności informacyjno - szkoleniowej dla uczniów, nauczycieli i rodziców

Spotkanie w S.P. w Byczynie
W dniu 07.11.2013r. o godzinie 1400 odbędzie się spotkanie z rodzicami oraz nauczycielami Szkoły Podstawowej w Byczynie nt. Wspólnie wychowujemy młodego człowieka

Osoby prowadzące:

Mariola Pińska - psycholog - dyrektor

Jadwiga Lewandowska - pedagog

Przewidziane są indywidualne konsultacje dla osób zainteresowanych.

Warsztat - 06.11.2013 !!!
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radziejowie

zaprasza na warsztat pt:

Przymus powtarzania, jako nieświadomy sposób radzenia sobie z bólem. Analiza wpływu dzieciństwa na dorosłe życie głównego bohatera filmu M. Piekorz pt: Pręgi.

Przeżycia z dzieciństwa stanowią pewnego rodzaju matrycę, którą nosimy do końca życia i mamy skłonność, organizować swoje dorosłe życie na jego podobieństwo.

Celem warsztatu jest próba pokazania jak klimat emocjonalny w którym dorastamy, uczucia które przeżywamy mają wpływ na nasze późniejsze życie i na późniejsze nasze relacje z ludźmi.

Warsztat odbędzie się 06.11.2013r. w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Radziejowie - ul. Szkolna 10. Czas trwania godz. 14:00 – 17:00.

Zapisy pod nr tel: 54-2853865, liczba osób ograniczona. Zajęcia są bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w warsztacie.

Warsztat poprowadzi:

Adriana Meller – Psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Psychoanalityczny, Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna
Szkoła Podstawowa w Osięcinach

W dniu 14.10.2013r. odbyła się rada szkoleniowa dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Osięcinach.

Temat Treningi Twórczego Myślenia wraz z ofertą warsztatów przedstawiła psycholog Aleksandra Kotarska.

Prelekcję poszerzono o wiedzę z zakresu zdrowej semantyki.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

W dniu 14.10.2013r. pedagog Robert Zaradzki przeprowadził szkoleniową radę pedagogiczną z nauczycielami w Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Osięcinach.

Tematem szkolenia były ogólne zasady i kierunki w pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze, których analiza została przedstawiona na 3 poziomach, tj. - modelowanie; - budowanie relacji; - instruowanie.

Omówiono również szczegółowo umiejętności komunikacyjne potrzebne w pracy z uczniem, zasady pracy zespołowej oraz kierunki pracy z uczniem trudnym i rodzicami.

07.10. - 11.10.2013
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNA W RADZIEJOWIE ZAPRASZA NA

TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
 1. Dyżury konsultacyjne dla nauczycieli – terapeutów prowadzących zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – wykrywanie zaburzeń, diagnozowanie, udzielanie pomocy oraz pracy terapeutycznej z dzieckiem dyslektycznym :
  • dziecko w młodszym wieku szkolnym (wiek przedszkolny, klasy I-III ) poniedziałek 7.10.2013 godz. 14-15, mgr Ilona Wolańska - logopeda środa 09.10.2013 godz. 13 -15, mgr Anna Szadkowska-Waszak - neurologopeda
  • uczniowie klas IV-VI, czwartek 10.10.2013 godz.13-15, mgr Jadwiga Lewandowska- pedagog
  • uczniowie gimnazjum, środa 09.10.2013 godz.13-15, mgr Ilona Krasucka -pedagog.
 1. Pomoc i wczesna interwencja dzieci z ryzyka dysleksji – wstępna diagnoza dziecka do lat 6 – Skala Ryzyka Dysleksji wg. M. Bogdanowicz – porady i konsultacje, cały tydzień w godz. 13-15.
 1. Wystawka pomocy terapeutycznych i programów edukacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce. Wykaz fachowej literatury, cały tydzień od 07. 10 do 11. 10 w godz. 13-15.
 1. Dyżur telefoniczny w dniu 8. 10. 2013 r., godz. 14-16 (054) 285-38-65 – konsultacje, zapytania- Dyr. Poradni – mgr Mariola Pińska- psycholog
 1. Popularyzacja gazetki poradnianej „Podstawowa wiedza niezbędna rodzicom” Numer VI i IX/03- poświęcona dysleksji – dla rodziców, wychowawców i nauczycieli.
 1. Spotkanie z uczniami i rodzicami dzieci zakwalifikowanych na terapię pedagogiczną prowadzoną na terenie Poradni 10. 10. 2013 ( czwartek, godz. 14.30)

Zachęcamy do aktywnych działań na rzecz dysleksji, organizowania spotkań, szkoleń i warsztatów w szkołach oraz pozostałych placówkach oświatowych, także do korzystania z usług i oferty z Poradni.

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Oddział nr 31 we Włocławku

mgr Mariola Pińska – psycholog
mgr Jadwiga Lewandowska – pedagog
mgr Małgorzata Kieler – psycholog
mgr Anna Szadkowska –Waszak-neurologopeda

Ważne!!

Zmiana druków wniosków :

 • o badanie diagnostyczne dziecka;
 • o wydanie opinii/informacji o wynikach diagnozy;
 • o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • o wydanie orzeczenia;

Warunkiem koniecznym badania dziecka i wydania opinii lub orzeczenia jest podanie nr PESEL dziecka

Wnioski są dostępne na naszej stronie.

Zaproszenie na zajęcia!!!
Kreatywne popołudnia z rodzicami

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 5 do 6 lat i ich rodziców na zajęcia ogólnorozwojowe - Kreatywne popołudnia z Rodzicami, które odbywać się będą raz w miesiącu na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie.

Zajęcia prowadzić będzie pedagog mgr Kinga Ziółkowska.

Proponowany termin spotkań to:

każda druga środa danego miesiąca w godzinach 14:30 – 16:30.

Liczba miejsc ograniczona!!!!

Zapisy pod numerem telefonu: (54)285 38 65, bądź osobiście w sekretariacie placówki (ul. Szkolna 10, Radziejów)

Jeśli małe dzieci masz

I chcesz z nimi spędzić czas

Razem uczyć się i śmiać

To zachęcam – bądź wśród nas !!!

Na spotkania zapraszamy

bo pomysłów wiele mamy!!

Będą zabawy plastyczne,

i zajęcia gimnastyczne!

Zabawy rozwojowe,

I eksperymenty naukowe!

Jeszcze wiele innych rzeczy,

którym dziś nikt nie zaprzeczy!!!

Długo nie zastanawiaj się!

Przybądź do nas!!

Zapisz się!!!

6 latek w szkole

W związku z akcją Ministerstwa Edukacji Narodowej - "Sześciolatek w szkole", pracownicy naszej Poradni podjęli następujące działania: obserwację zajęć dydaktycznych dzieci 5-6 letnich oraz odbyły się spotkania z rodzicami w przedszkolach: w Osięcinach, w Piotrkowie Kujawskim, w Radziejowie, w Oddziale Przedszkolnym w Topólce celem omówienia dojrzałości szkolnej dziecka 6 - letniego

Zorganizowano również konsultacje w szkołach podstawowych w Bieganowie, w Topólce, w Osięcinach oraz w Morzycach nt. wyżej wymienionych zagadnień

21 marca 2013 roku na terenie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie zorganizowana została Konferencja z dyrektorami i nauczycielami przedszkoli z terenu Powiatu Radziejowskiego. Tematyka dotyczyła gotowości szkolnej dzieci 6 - letnich.

Swoją wiedzą nt. dojrzałości dzieci 6 - letnich do podjęcia nauki w szkole dzielili się pracownicy Poradni: psycholog Małgorzata Kieler i pedagog Ilona Krasucka.

Psycholog Małgorzata Kieler, prezentując referat "Dojrzałość szkolna dziecka 6 - letniego"przedstawiła różne aspekty gotowości szkolnej, etapy w procesie jej kształtowania,zadania życiowe, którym dziecko musi sprostać w okresie poprzedzającym naukę w szkole, nabywanie kompetencji poznawczych, społecznych, fizycznych i emocjonalnych do podjęcia obowiązków szkolnych.

Z kolei Pedagog Ilona Krasucka w swoim wystąpieniu wraz z zebranymi przeanalizowała trudności, z którymi spotykają się nauczyciele i rodzice dzieci 6 - letnich.

Podsumowania dokonała Dyrektor Poradni M. Pińska, która podziękowała przybyłym osobom za przybycie i aktywny udział.

Terapia dziecka dyslektycznego

opracowanie - mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog, terapeuta - patrz: Nasze Publikacje

Zajęcia socjoterapeutyczne

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 19 lutego 2013 roku na terenie naszej placówki rozpoczęły się zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży szkół podstawowych z terenu powiatu radziejowskiego.

Młodzież realizuje program pt. Lubię siebie Celem programu jest pomóc młodzieży w zmianie stosunku do siebie, ułatwić dostrzeżenie mocnych stron, uczyć jak korzystnie je zaprezentować, wzmacniać wiarę we własne możliwości, stworzyć klimat w którym samoakceptacja, poczucie własnej wartości tworzą się, rozwijają, wzmacniają.

Zajęcia prowadzi Pedagog - Robert Zaradzki

Uwaga!

Na terenie Poradni, w miesiącach wrzesień/październik obchodzony jest Tydzień Świadomości Dysleksji.

Zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli do skorzystania z naszej oferty.

Prowadzone są dyżury konsultacyjne, pokaz pomocy i fachowej literatury, badania wstępne, zajęcia otwarte i prelekcje.

Wszystkie te przedsięwzięcia mają na celu oswojenie dysleksji, a także pokazanie form terapii.

Szczegółowy harmonogram obchodów dostępny jest na terenie szkół oraz poradni.

Serdecznie zapraszamy

mgr Jadwiga Lewandowska

Spotkanie z rodzicami

W dniu 04.02.2013 roku pedagog Robert Zaradzki spotkał się w ramach wywiadówki w Szkole Podstawowej w Bieganowie z rodzicami wszystkich uczniów. Tematem spotkania były "Przyczyny niepowodzeń szkolnych"

Ferie z Poradnią

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Radziejowie w okresie feryjnym przygotowała dla uzdolnionych uczniów z klas trzecich szkół podstawowych z terenu powiatu zajęcia pn. "Mały Geniusz".

Dzieci mogły wykazać się swoją spostrzegawczością, dobrą pamięcią, umiejętnością logicznego myślenia i biegłością w liczeniu. Obserwowały doświadczenia, rozwiązywały zagadki matematyczne, grały w gry edukacyjne i zręcznościowe.

Dużą atrakcją było wykonanie ozdobnych kartek dla babci i dziadka techniką quillingu.

Zdjęcia w dziale: Galeria zdjęć - Galeria 1

Mali geniusze na zakończenie zajęć otrzymali pamiątkowe dyplomy, a w ich głowach pozostało wiele pomysłów na spędzenie wolnego czasu w sposób kreatywny i przyjemny.

Zajęcia prowadzone były przez:

mgr Ilonę Krasucką-pedagoga
mgr Ilonę Wolańską-logopedę
mgr Aleksandrę Kotarską-psychologa

Zajęcia socjoterapeutyczne

W dniu 20 listopada 2012 roku na terenie naszej Poradni rozpoczęły się zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży sprawiającej trudności natury wychowawczej. Uczestniczy w nich 7 uczniów z klas gimnazjalnych z terenu naszego powiatu.

Zajęcia prowadzi pedagog-mgr Robert Zaradzki.

W trakcie tworzenia jest druga grupa - dzieci ze szkół podstawowych. Serdecznie zapraszamy.

Warsztaty
w Piotrkowie Kujawskim

W dniu 13 listopada 2012 roku Mariola Pińska - psycholog oraz Jadwiga Lewandowska - pedagog przeprowadziły warsztaty z uczniami klasy V Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim nt. Technik efektywnego uczenia się"".

Ewaluacja wykazała potrzebę kontynuacji tego typu zajęć z uczniami

Spotkanie
z pedagogami szkolnymi

Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie zorganizowała w dniu 12.11.2012 roku spotkanie z pedagogami szkolnymi z rejonu Powiatu Radziejowskiego.

Tematem przewodnim było zbadanie mapy potrzeb szkół i placówek

Ponadto mgr Aleksandra Kotarska - psycholog przedstawiła prezentację nt. "Wprowadzenie do zagadnień psychologii twórczości".

Zaproszona na spotkanie Pani Małgorzata Chojnicka - Kurator Sądowy d. s. nieletnich omówiła zasady pracy z dzieckiem zagrożonym niedostosowaniem społecznym, a także niedostosowanym społecznie

Dyrektor Poradni - Psycholog Mariola Pińska przedstawiła kwestie prawne w/w zagadnień.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników

Spotkanie w S.P. Byczyna

04 października 2012 roku odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Byczynie nt. "Pokojowego rozwiązywania konfliktów".

Osoby prowadzące:

mgr Mariola Pińska - psycholog
mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog.

Po spotkaniu udzielono porad i konsultacji dla zainteresowanych rodziców

Spotkanie z rodzicami

W dniu 25 września 2012 roku mgr Mariola Pińska - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie przeprowadziła spotkanie z rodzicami wszystkich klas Publicznego Gimnazjum w Osięcinach nt. "Interpretacja orzeczeń i opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej a dostosowanie wymagań edukacyjnych".

29.03.2012r.

Wskazania do pracy z dzieckiem z Rozwojową Niepłynnością Mowy (RNM) - patrz: Nasze Publikacje

Warsztaty z uczniami
w Szkole Podstawowej w Osięcinach

10.02.2012 roku w klasie VI Szkoły Podstawowej w Osięcinach odbyły się warsztaty z uczniami nt. "Czynników wpływających na zachowanie i efektywność nauki szkolnej", prowadzone przez mgr Mariolę Pińską - psychologa oraz mgr Jadwigę Lewandowską - pedagoga.

Spotkanie z rodzicami
uczniów klas III w Publicznym Gimnazjum im. F. Becińskiego w Radziejowie

Na zaproszenie Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Radziejowie Remigiusza Koźmińskiego oraz Pedagog Małgorzaty Bykowskiej w dniu 09.02.2012 roku odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas III gimnazjalnych.

Spotkanie poprowadzili mgr Robert Zaradzki - pedagog, doradca zawodowy oraz mgr Aleksandra Kotarska - psycholog.

Tematyka:

 • "Co po Gimnazjum?" (mgr Robert Zaradzki - pedagog, doradca zawodowy)
 • "Jak skutecznie motywować uczniów do nauki?" (mgr Aleksandra Kotarska - psycholog)
Spotkanie z rodzicami
w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim

W dniu 08.02.2012 roku w Przedszkolu Samorządowym w Piotrkowie Kujawskim odbyło się spotkanie z rodzicami nt. "Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności wychowawcze". Osoby prowadzące to mgr Mariola Pińska - psycholog - dyrektor PPP oraz mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog PPP.

Udzielono również indywidualnych porad i konsultacji.

Spotkanie z rodzicami
w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim

Dyrektor Poradni mgr Mariola Pińska - psycholog oraz pedagog mgr Jadwiga Lewandowska prowadziły spotkanie z rodzicami klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim w dniu 25.01.2012 roku nt. "Systemu wzmacniającego motywację do nauki szkolnej", co spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony odbiorców.

Mediacje
w Publicznym Gimnazjum w Dobrem

W dniu 19.01.2012 roku odbyły się mediacje z uczennicami Publicznego Gimnazjum w Dobrem nt. "Pokojowego rozwiązywania konfliktów", prowadzone przez mgr Mariolę Pińską - psychologa oraz mgr Jadwigę Lewandowską - pedagoga PPP w Radziejowie

FERIE Z PORADNIĄ!!!

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Radziejowie organizuje NIEODPŁATNE zajęcia grupowe dla dzieci z powiatu radziejowskiego.

Celem naszych zajęć będzie:

 • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej
 • kształtowanie zdolności koncentracji uwagi
 • pobudzanie wyobraźni i rozwijanie twórczego myślenia oraz kreatywności
 • kształtowanie rozwoju społecznego przez rozwijanie m.in. umiejętności nawiązywania kontaktu, zaufania, współpracy w grupie, odwagi w działaniu i pewności siebie
 • rozwijanie sprawności językowej

Harmonogram zajęć:

Zajęcia prowadzone będą na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie w trzech grupach wiekowych:

Dzieci w wieku 5 - 7 lat

 • 13.02.2012r. - godzina 11.00 - 14.00
 • 14.02.2012r. - godzina 9.30 - 12.30

Dzieci z klas II - III Szkoły Podstawowej

 • 15.02.2012r. - godzina 9.30 - 12.30
 • 22.02.2012r. - godzina 9.30 - 12.30

Dzieci z klas IV - VI Szkoły Podstawowej

 • 20.02.2012r. - godzina 10.00 - 13.00
 • 21.02.2012r. - godzina 10.00 - 13.00
Zapisy na zajęcia (telefonicznie bądź osobiście w sekretariacie placówki):

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Radziejowie
ul. Szkolna 10,
88-200 Radziejów
tel. 54 285 38 65

Osoby prowadzące:

mgr Kinga Ziółkowska - pedagog
mgr Ilona Wolańska - logopeda
mgr Aleksandra Kotarska - psycholog
10.01.2012r.

W dniu 19.01.2012r. w Publicznym Gimnazjum w Skibinie odbędą się grupowe zajęcia warsztatowe w klasach III nt. "Zawód. Planowanie kariery zawodowej". Zajęcia poprowadzi mgr Robert Zaradzki - pedagog, doradca zawodowy (PPP Radziejów).

10.01.2012r.

W dniu 18.01.2012 roku Publicznym Gimnazjum w Witowie odbędzie się spotkanie doradcy zawodowego Roberta Zaradzkiego z uczniami klas III.

Celem spotkania jest pomoc i przygotowanie ucznia do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu.

10.01.2012r.

W Szkole Podstawowej w Płowcach we współpracy z wychowawcą klasy Panią Elżbietą Lampowską, pedagog Robert Zaradzki (PPP Radziejów) rozpoczął cykl zajęć socjoterapeutycznych w klasie I.

Celem zajęć jest zmiana wzorców zachowań i zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowań u dzieci. Pierwsze zajęcia odbyły się 19.12.2011 roku. Kolejne odbędą się 16.01. oraz 06.02.2012 roku.

10.01.2012r.

W dniu 02.12.2011r. mgr Mariola Pińska - psycholog oraz mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog w ramach interwencji kryzysowej przeprowadziły warsztaty oraz spotkania we wszystkich klasach Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pocierzynie nt. "Radzenia sobie w sytuacjach trudnych".

09.01.2012r.

Dyrektor Poradni mgr Mariola Pińska - psycholog oraz mgr Jadwiga Lewandowska - pedagog przeprowadziły na terenie Szkoły Podstawowej w Byczynie warsztaty z dziećmi:

 • 20.10.2011r. - klasa V nt. "Systemu Wzmacniającego motywację do nauki szkolnej"
 • 12.12.2011r. - klasa II - zajęcia integracyjne usprawniające relacje interpersonalne.

Każdorazowo odbyły się również spotkania z rodzicami, indywidualne porady i konsultacje. Omówiono tematykę następnych warsztatów wg zgłoszonych potrzeb.

09.01.2012r.

Na prośbę wychowawców klas IV TE i IV TH oraz pedagoga Zespołu Szkół RCKU w Przemystce w dniach:

 • 30.11.2011r.
 • 01.12.2011r.
 • 07.12.2011r.
 • 08.12.2011r.

psycholog mgr Małgorzata Kieler i pedagog mgr Kinga Ziółkowska przeprowadziły zajęcia warsztatowe z uczniami na temat technik skutecznego uczenia się i radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym.

Zajęcia odbyły się w 4 grupach na terenie szkoły i cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem ze strony uczniów.

15.12.2011r.

W dniu dzisiejszym w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie z inicjatywy Dyrektora Marioli Pińskiej oraz Doradcy Zawodowego - Roberta Zaradzkiego odbyło się spotkanie doradców zawodowych, pedagogów oraz nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem spotkania było zapoznanie się ze zmianami w prawie w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego oraz opracowanie strategii realizowania doradztwa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu radziejowskiego.

Wypracowane zostały też kierunki działania oraz narzędzia do diagnozowania potrzeb uczniów i rodziców na usługi doradcze.

05.12.2011r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w Państwa szkole, które odbędzie się w siedzibie Poradni w dniu 15.12.2011r. o godz. 1200

Celem spotkania jest utworzenie Grupy Wsparcia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz omówienie wzajemnej współpracy.

Program spotkania:

 1. Otwarcie spotkania i powitanie uczestników - Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie Mariola Pińska
 2. Prezentacja 1 Zmiany w prawie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach
 3. Prezentacja 2 Jak wdrożyć doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole?
 4. Dyskusja
 5. Zakończenie spotkania
30.11.2011r.

Na terenie naszej placówki odbyła się Rada Pedagogiczna Szkoleniowa, na której Anna Szadkowska - Waszak - neurologopeda przedstawiła temat szkoleniowy "Bardzo krótko na temat psychomotorycznego rozwoju dzieci". Konspekt tematu szkoleniowego znajduje się w zakładce Nasze Publikacje

08.11.2011r.

Z inicjatywy Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radziejowie w Sali Konferencyjnej w siedzibie placówki odbyły się spotkania – z dyrektorami, pedagogami oraz przedstawicielami placówek oświatowych powiatu radziejowskiego:

 • W dniu 25.10.2011r. - z dyrektorami i pedagogami przedszkoli, szkół podstawowych.
 • W dniu 08.11.2011r. - z dyrektorami i pedagogami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W II spotkaniu uczestniczył również Dyrektor Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek w Radziejowie Pan Jacek Kalociński.

Temat: Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w kontekście nowych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego.

Ukazane zostały następujące obszary współpracy, tj. rozpoznawanie potrzeb szkoły i organizowania różnych form pomocy, diagnozowanie indywidualnych potrzeb uczniów, praca zespołów ds. uczniów o specjalnych potrzebach. Zagadnienia te szczegółowo przedstawiła Dyrektor Poradni - Mariola Pińska.

Pedagog - Jadwiga Lewandowska szeroko omówiła problematykę diagnozowania dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w nauce pisania i czytania.

Doradca Zawodowy - Robert Zaradzki w swoim wystąpieniu wskazał miejsce orientacji i poradnictwa zawodowego we współczesnej szkole.

Przedstawiona została również nowa strona internetowa Poradni oraz propozycje warsztatów, szkoleń, porad i konsultacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

03.11.2011r.

08.11.2011 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie pod przewodnictwem Dyrektor - Marioli Pińskiej odbędzie się spotkanie z pedagogami i przedstawicielami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu na temat: "Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w kontekście nowych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego". Początek spotkania - godzina 12.00. Serdecznie zapraszamy.

22.10.2011r.

25.10.2011 roku w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie pod przewodnictwem Dyrektor - Marioli Pińskiej odbędzie się spotkanie z pedagogami i przedstawicielami szkół podstawowych z terenu naszego powiatu na temat: "Współpraca szkoły z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w kontekście nowych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego". Początek spotkania - godzina 13.00. Serdecznie zapraszamy.

01.10.2011r.

Zmiana szaty graficznej strony internetowej w związku z "przeprowadzką" na serwer 2be.pl i rejestracją nowej domeny poradniaradziejow.edu.pl.

14.03.2011r.

Z inicjatywy Starostwa Powiatowego i Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radziejowie w dniu 14.03.2011 roku w sali konferencyjnej Starostwa odbyło się spotkanie dotyczące warunków rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych, współpracy poszczególnych instytucji, ustalenia terminu Drzwi Otwartych (22.03.2011r.) oraz omówienia elektronicznego naboru uczniów. Poza inicjatorami w spotkaniu udział wzięli Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz doradcy zawodowi z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i Młodzieżowego Centrum Kariery.  Spotkanie zakończył Pan Wicestarosta, który podziękował przybyłym za aktywny udział.

25.11.2010r.

W dniu 25.11.2010 roku I. Krasucka - pedagog i K.Włodarzewska - pedagog przeprowadziły na terenie poradni Radę Szkoleniową nt. Kształcenie dzieci upośledzonych umysłowo. Treść szkolenia znajduje się zakładce nasze publikacje.

12.05.2010r.

W dniu 12.05.2010 roku Robert Zaradzki - pedagog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeprowadził na terenie poradni Radę Szkoleniową nt. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Treści, jakie zostały przedstawione znajdują się w zakładce nasze publikacje.

12.05.2010r - Konferencja "Przemoc i ja"

W dniu 12.05.2010 roku w Sali Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie odbyła się Konferencja poświęcona problematyce przemocy w rodzinie oraz agresji w szkole. Spotkali się na niej przedstawiciele instytucji z terenu powiatu radziejowskiego.
Konferencję pod hasłem "Przemoc i ja" zorganizował Powiatowy Zespół ds. Przeciwdziałania Patologiom Społecznym w Radziejowie pod przewodnictwem Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Radziejowie oraz pod patronatem Starosty Radziejowskiego. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy szkół, pedagodzy, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie, policji oraz kuratorzy sądowi.
Konferencję otworzył wicestarosta Dariusz Jałoszyński. Następnie dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mariola Pińska przedstawiła program konferencji. Prelegenci przedstawili swoje wystąpienia n.t. ofiar i sprawców przemocy, przeciwdziałania zjawisku przemocy oraz aspektów prawnych. Ogłoszone też zostały wyniki konkursu na plakat pt. "Przemoc i ja". I miejsce zajęła praca Malwiny Pawłowskiej z Gimnazjum Publicznego nr 1 w Radziejowie. Uczestnicy konkursu, otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Zaprezentowały się również uczennice Zespołu Szkół i Placówek w krótkiej części artystycznej.

Konferencja "Substancjom psychoaktywnym - nie"

W Zespole Szkół i Placówek w Radziejowie odbyła się powiatowa konferencja "Substancjom psychoaktywnym -nie". Uczestnikami tego spotkania byli policjanci, kuratorzy sądowi, dyrektorzy szkół, pedagodzy, przedstawiciele rady rodziców, przedstawiciele uczniów, sanepidu, Kuratorium Oświaty oraz Starostwa Powiatowego.
Otwarcia konferencji dokonała Pani kurator Maria Szubska.
Program konferencji obejmował:

 • Konsekwencje prawne związane z zażywaniem środków odurzających.(przedstawił asp. Wojciech Sobiecki z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie)
 • Film "Dopalacze".
 • Medyczne aspekty "dopalaczy" oraz skutki związane z ich zażywaniem. (przedstawiły Lidia Mirecka i Halina Pielka - Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna)
 • Powody, dla których dzieci i młodzież sięgają po substancje psychoaktywne. (przedstawił Robert Zaradzki - pedagog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej)
 • film pt. "Wbrew stereotypom - uzależnieni od pasji".

06.10.2008r. - Punkty konsultacyjne

W miesiącach: październik, listopad, grudzień 2008r. uruchomione będą w przedszkolach i szkołach podstawowych Punkty konsultacyjne obsługiwane przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w ramach rządowego programu poprawy pn. "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
Do korzystania z pomocy, doradztwa, poradnictwa i konsultacji psychologiczno - pedagogicznych zapraszamy rodziców, nauczycieli i uczniów ze szkół w Topólce, Osięcinach i Dobrem.

Harmonogram dyżurów w punktach konsultacyjnych (październik, listopad, grudzień):

Publiczne Przedszkole w Topólce:
27.X-21.XI - pedagog (poniedziałek, wtorek - w godzinach 1315-1715)
17.X-21.XI - logopeda (poniedziałek, wtorek - w godzinach 1315-1715)

Szkoła Podstawowa w Osięcinach:
24.XI-19.XII - psycholog, pedagog (środa, czwartek - w godzinach 1230-1630)

Przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dobrem:
wtorek w godzinach 1320 - 1720 - pedagog;
środa w godzinach 1320 - 1720 - psycholog;
Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania, stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno - wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania przedszkolnego.

Pliki do pobrania